Skocz do zawartości
Youtube MZGOKEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Charakterystyka i podstawowe parametry

   CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych został zlokalizowany przy ul. Sulańskiej 13, na działkach nr 1436/5 i 1436/9, położonych w obrębie Gosławice, których właścicielem jest  Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie. Inwestycja zajmuje ponad 4 ha powierzchni. ZTUOK powstał w latach 2013-2015 przy współudziale środków finansowych UE pochodzących z Funduszu Spójności.
ZTUOK został wyposażony w jedną linię do termicznego unieszkodliwiania odpadów  komunalnych o kodach 20 03 01, 19 12 12, ex 19 12 12, o łącznej wydajności spalania 94 000 ton odpadów na rok. Paliwem pomocniczym używanym do rozpalania kotła do momentu uzyskania w palenisku temperatury procesowej oraz do potrzymania procesu termicznego przekształcania odpadów i utrzymania w komorze paleniskowej temperatury powyżej 850 oC, w przypadku spalania odpadów o niskich właściwościach energetycznych, jest olej opałowy lekki. Układ technologiczny i techniczny Zakładu zapewnia odzysk ciepła ze spalania odpadów oraz przetworzenie uzyskanej energii do postaci energii elektrycznej i ciepła użytkowego w kogeneracji.
Instalacja ZTUOK została podzielona na funkcjonalne węzły:
 • przywozu i wyładunku odpadów,
 • załadunku odpadów do procesu spalania,
 • spalania odpadów,  
 • odzysku i przetwarzania odzyskanej energii,  
 • oczyszczania spalin, i odprowadzania gazów wylotowych,
 • monitoringu i kontroli emisji,
 • przetwarzania żużli,
 • unieszkodliwiania popiołów lotnych i stałych produktów oczyszczania spalin,
 • zasilania i wyprowadzenia mocy,
 • oraz aparaturę kontrolno-pomiarową i automatykę.
Technologia ZTUOK oparta została na zastosowaniu kotła parowego z rusztem posuwisto-zwrotnym umożliwiającym intensyfikację procesu mieszania i spalania odpadów. Wytworzona w kotle para przegrzana, o parametrach: ciśnienie 4 MPa i temperatura 400 °C, kierowana jest do turbiny parowej upustowo-kondensacyjnej sprzęgniętej z generatorem prądu przemiennego. Para z upustów turbiny kierowana jest do wymienników ciepłowniczych zasilających miejską sieć ciepłowniczą. Energia elektryczna wytworzona w generatorze prądu przemiennego jest wyprowadzana do krajowej sieci elektroenergetycznej oraz zaspokaja potrzeby własne zakładu.
Parametry techniczne:
 • wydajność przetwarzania 94 000 Mg odpadów na rok,
 • nominalna wydajność godzinowa 12,05 Mg odpadów na godzinę,
 • kocioł parowy rusztowy Martin o wydajności  32,5 Mg pary na godzinę i zainstalowanej mocy cieplnej 28,330 MWt,
 • turbozespół parowy upustowo-kondensacyjny firmy Simens o zainstalowanej mocy elektrycznej 7,3 MW.
 • układ pracuje w kogeneracji: moc elektryczna 6,75 MWe, moc cieplna 15,5 MWt,
Powyższe parametry pozwalają na wyprodukowanie w kogeneracji rocznie około 47 000 MWh energii elektrycznej i 120 000 GJ energii cieplnej.
Ilości te gwarantują osiągnięcie wskaźnika efektywności energetycznej R1 na poziomie >0,65, co pozwala kwalifikować tę metodę unieszkodliwiania odpadów do procesu odzysku.
Głównym dostawcą ciepła dla mieszkańców Konina jest blok biopaliwowy (OZE) Zespołu Elektrowni PAK. Ilość ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej przez ZTUOK jest uzależniona od zapotrzebowania odzwierciedlonego w tabeli regulacyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Zakład pracujący w kogeneracji w okresie letnim jest w stanie zapewnić pełne pokrycie potrzeb mieszkańców na ciepło. Jest to szczególnie ważne podczas planowania kampanii remontowych u obu dostawców ciepła.
 
W 2015 roku popłynęła do sieci energia elektryczna wytworzona z odnawialnego źródła energii jakim są odpady komunalne. Uprawnia to spółkę do uzyskania dodatkowych przychodów z tytułu świadectw pochodzenia.
 

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu 
za pomocą poniższych danych lub formularza kontaktowego.
Copyright © MZGOK Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting