Skocz do zawartości
Youtube MZGOKEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Składowisko

Składowanie jest  uzupełniającą metodą unieszkodliwiania odpadów.
Docelowo na składowiska trafić będzie mniej niż 10 % odpadów przeznaczonych do zagospodarowania.
 
 • Zaczęło się w 1999 roku od składowiska przeznaczonego do zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców Konina. Jego gospodarzem był Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, przekształcony w 2011 roku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością obsługującą subregion koniński (36 samorządów). Początkowo do składowania kierowane były wszystkie zmieszane odpady komunalne, później pozostałość po procesie sortowania czyli tzw. balast, obecnie -  od czasu wybudowania spalarni w 2015 r., na składowisko przyjmowane są głównie odpady budowlane oraz popiół z palenisk domowych. Obecnie na składowisko trafiają jedynie odpady, które nie mogą zostać poddane innym metodom utylizacji lub odzysku.
 • Na konińskie składowisko trafia rocznie około 90 000 ton odpadów spełniających warunki składowania. Składowisko o powierzchni 16,8 ha, na koniec 2020 roku jest wypełnione odpadami w 66%. Składowisko stanowi źródło biogazu odzyskiwanego w systemie 168 (155 studni odgazowujących pionowych i 13 poziomych) zbierających biogaz który przetwarzany jest na energię elektryczną, wprowadzaną do sieci krajowej. Rocznie z tego źródła do krajowej sieci wprowadzane jest ponad 2 500 MWh energii elektrycznej.
 • Na bieżąco składowisko jest rekultywowane, budowane są obwałowania, stosowane są przesypki sanitarne i przeprowadzane badania dotyczące oddziaływania składowiska na środowisko.
 • Corocznie publikowany jest wykaz odpadów, które są przyjmowane do instalacji MZGOK wraz z  cennikiem za przyjęcie 1 tony odpadów. 

  Kierownik Składowiska i Kompostowni
  Karol Nowakowski
  Tel:  63 246 81 79 wew. 216, kom. 601 238 875
  e - mail: k.nowakowski@mzgok.konin.pl
   
Technologia
Unieszkodliwianie poszczególnych rodzajów odpadów odbywa się przez ich składowanie na kwaterze składowiska. Odpady przed składowaniem nie są magazynowane na terenie składowiska. Dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej eksploatacji kwatera składowiska odpadów jest podzielona na sektory eksploatacyjne, w ramach których wydzielone są pola robocze. Odpady dowożone są specjalistycznymi pojazdami (śmieciarki, samochody z zabudową bramową do przewozu kontenerów) w rejon eksploatowanej części kwatery po wcześniejszym zważeniu przy wjeździe na teren zakładu. Po wjechaniu na kwaterę pracownik inspekcyjny - dyspozytor ruchu ocenia zgodność deklarowanego rodzaju odpadu ze stanem faktycznym. W przypadku niezgodności odmawia przyjęcia odpadów na składowisko informując o tym swojego przełożonego. Zarządzający składowiskiem zawiadamia o zaistniałej sytuacji niezwłocznie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Po wyładowaniu pojazd wyjeżdża z kwatery i kieruje się ponownie na wagę w celu dokonania ponownego ważenia. Pojazd wyjeżdżając przejeżdża przez brodzik dezynfekcyjny celem dezynfekcji kół i podwozia. Przywiezione odpady rozmieszczane i rozplanowywane są przy pomocy spychacza i kompaktora. Po rozplantowaniu odpadów rozpoczyna się ich zagęszczanie poprzez kilkakrotny przejazd kompaktorem. Odpady składowane są w sposób nieselektywny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny.
W ramach kwatery jednocześnie eksploatowane są dwa pola robocze. Jedno funkcjonuje w ramach sektora I, a drugie w ramach sektorów II i III. Na sektorach II i III wyznaczono łącznie 5 pól roboczych. Eksploatacja pola roboczego zostanie przetrwana (przejście na drugie pole robocze) po uformowaniu dwóch warstw odpadów i dwóch warstw izolacyjnych. Warstwa odpadów wraz z warstwami izolacyjnymi tworzy warstwę wysokości ok. 2 m. Po osiągnięciu rzędnej 113,4 m n.p.m. zostanie zakończona eksploatacja kwatery.
Po zakończeniu formowania ostatniej warstwy odpadów, odpady należy przykryć 30 cm warstwą filtru gruntowego z mieszanki żwirowo-piaskowej. Odpady nie mogą być rozładowane w odległości mniejszej niż 5 m od skarp.
Aby spełnić wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2015 r, poz. 110), kwatera podzielona została jest na sektory, w których składowane są dany rodzaje odpadów:
 • sektor I - odpady z grup 02, 03, 04, 15, 16, 17 i 20;
 • sektor II - odpady z podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09, 19 12 i grupy 20;
 • sektor III - odpady z podgrup 19 05, 19 06, 19 08, 19 09, 19 12 i grupy 20.
Powierzchnia kwatery składowania wynosi 16.89 ha, przy całkowitej pojemności składowiska 2 718 900 m3 i docelowej rzędnej składowania odpadów 113,4 m n.p.m.  Składowisko jest położone na terenie zamkniętego osadnika popiołów paleniskowych Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Składowisko na etapie budowy zostało uszczelnione warstwą popiołów paleniskowych o miąższości 6,0-6,9 m w części północnej składowiska, w części południowej warstwa ta zwiększa się do 7,35-7,9 m. Dodatkowo uszczelniono wewnętrzne skarpy obwałowania obiektu przy pomocy geomembrany PEHD o grubości 2 mm. Składowisko odpadów wyposażone zostało w system drenażu odcieków doprowadzający wody odciekowe do dwóch zbiorników.
Składowisko posiada aktywny system odgazowania, w skład którego wchodzi 157 studzienek odgazowujących, zbierających biogaz, który następnie przetwarzany jest na energię elektryczną. Na potrzeby monitoringu składowiska pomiaru zawartości poszczególnych parametrów biogazu dokonano w profilu pionowym kilku studzienek odgazowujących.
Bezwzględnie na terenie składowiska odpadów w Koninie nie są składowane odpady:
 • występujące w postaci ciekłej, w tym odpady zawierające wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów,
 • o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych,
 • zakaźne medyczne i zakaźne weterynaryjne,
 • powstające w wyniku badań naukowych i prac rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane,
 • opon i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1400 mm,
 • ulegające biodegradacji selektywnie zebrane.
Za prawidłowe funkcjonowanie składowiska odpadów w Koninie odpowiedzialny jest kierownik składowiska, który posiada wymagane prawem świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.
 
Zgodnie z § 8.1. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013, poz. 523), na którym przewiduje się składowanie odpadów ulegających biodegradacji, wyposaża się w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego. Gaz ten oczyszcza się i wykorzystuje do celów energetycznych, a jeżeli jest to niemożliwe - spala się w pochodni. Składowisko posiada aktywny system odgazowania, w skład którego wchodzi 157 studzienek odgazowujących, zbierających biogaz, który następnie przetwarzany jest na energię elektryczną. Parametry umożliwiające spalanie biogazu zostały określone w wytycznych Ministerstwa Środowiska z listopada 2010 roku w zakresie kontroli i monitoringu gazu składowiskowego.
Opis istniejącej infrastruktury odgazowania składowiska:
Na czaszy składowiska wybudowanych jest na dzień dzisiejszy 157 szt. studni
Infrastruktura   biogazowni:
- Jenbacher J312 407 kW
- Jenbacher J212 469 kW
- Trafostacja 1000 kVA
Monitoring geodezyjny i geotechniczny składowiska:
Na podstawie pomiarów uznano, iż skarpy składowiska są stateczne i wykonane z zapasem bezpieczeństwa. Nie zaobserwowano deformacji nieciągłych składowiska. Teren składowiska można uznać za stabilny i bezpieczny pod względem geodezyjnym i geotechnicznym.
 
Składowisko
Składowisko
Składowisko
Składowisko
Składowisko

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu 
za pomocą poniższych danych lub formularza kontaktowego.
Copyright © MZGOK Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting