Skocz do zawartości
Youtube MZGOKEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Technologia


Schemat układu technologicznego, przedstawia rozmieszczenie poszczególnych urządzeń instalacji ZTUOK biorących udział w procesie termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. 
 
 
 • Odpady dostarczane są do zakładu przez firmy dysponujące wyspecjalizowanymi samochodami; każdy rodzaj odpadu (20 03 01 i 19 12 12) jest dostarczany oddzielnie.
 • Instalacja wyposażona jest w dwie wagi służące do ważenia pojazdów i wyznaczenia masy odpadów dostarczonych do procesu termicznego przekształcenia.
 • Wjazd na wagi poprzedzony bramkami gdzie automatycznie wykonywany jest pomiar radioaktywności wwożonego ładunku. W przypadku uzyskania ostrzeżenia o radioaktywności, samochód oczekuje w wyznaczonym miejscu na przyjazd odpowiednich służb, które wdrażają ustalone procedury.
 • Dowożone na teren instalacji odpady rozładowywane są w hali wyładunkowej. Dla zautomatyzowania systemu rozliczania ilości odpadów, przy wjeździe kierowca otrzymuje kartę z kodem oraz informację, na którym stanowisku hali powinien rozładować samochód do bunkra.
 • Bunkier wyposażony jest w dwie suwnice z chwytakami łupinowymi. Operator suwnicy miesza odpady, aby uzyskać w miarę jednorodną masę o podobnej wartości kalorycznej.
 • Załadunek wymieszanych odpadów z bunkra do leja zasypowego paleniska odbywa się za pomocą suwnicy.
 • Z leja zasypowego, odpady pod własnym ciężarem opadają do rynny zasypowej paleniska, którą stanowi kanał o przekroju prostokątnym chłodzony wodą. Dodatkową funkcją leja zasypowego jest wytworzenie buforu i zamiana cyklicznego podawania odpadów wynikającego z pracy suwnicy na ciągłe podawanie paliwa na ruszt.
 • Odpady poprzez szyb zasypowy trafiają na stół podawczy i są doprowadzane przez podajniki tłokowe do rusztu.
 • Kocioł posiada ruszt posuwisto-zwrotny ukośnej konstrukcji umożliwiający intensyfikację procesu mieszania i spalania odpadów, co umożliwia minimalizację ilości frakcji palnej w żużlu i dotrzymanie wymogów emisyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej sprawności kotła.
Proces spalania na ruszcie można podzielić na kilka faz:
 • suszenie: w początkowej strefie rusztu odpady w wyniku promieniowania lub konwekcji ogrzewane są do temperatury przekraczającej 100 °C, co powoduje odparowanie wilgoci;
 • odgazowanie: w wyniku dalszego ogrzewania do temperatury przekraczającej 250 °C wydzielane są składniki lotne (wilgoć i gazy wytlewne);
 • spalanie: w trzeciej części rusztu osiągane jest całkowite spalanie odpadów;
 • zgazowanie: w procesie zgazowania produkty lotne są utleniane przez tlen cząsteczkowy. Przeważająca część odpadów utleniana jest w temperaturze 1 000 °C w górnej strefie komory paleniskowej;
 • dopalanie: w celu zminimalizowania części niespalonych i stężenia tlenku węgla w spalinach wprowadzona została strefa dopalania. W strefie tej podaje się powietrze lub recyrkulowane i odpylone spaliny w celu uzyskania zupełnego spalenia. Czas przebywania spalin w tej strefie wynosi co najmniej 2 sekundy w temperaturze min. 850°C.
 • Powietrze wymagane do spalania odpadów jest podawane do komory spalania przy pomocy dwóch wentylatorów jako powietrze pierwotne podawane pod ruszt i powietrze wtórne  podawane do komory spalania, ma ono za zadania utrzymanie warunków gwarantujących całkowite i zupełne spalanie.
 • Nad rusztem znajduje parownik, w którym w wyniku promieniowania cieplnego następuje przekazanie energii wodzie zasilającej.
 • Dalej w ciągu konwekcyjnym znajduje się trzystopniowym przegrzewaczy pary, a za nim podgrzewacz wody (tzw. ekonomizer) stanowiącym ostatnią powierzchnie ogrzewalną kotła. Para przegrzana (o parametrach 4 MPa i 400 °C) powstająca w kotle kierowana jest do turbiny parowej upustowo-kondensacyjnej sprzęgniętej z generatorem prądu przemiennego.
 • Para rozprężona w turbinie parowej zostaje skroplona w kondensatorze chłodzonym powietrzem. Para z upustów turbiny kierowana jest do wymienników ciepłowniczych zasilających miejską sieć ciepłowniczą. Energia elektryczna z generatora prądu przemiennego jest wyprowadzana do sieci elektroenergetycznej poprzez układ wyprowadzenia mocy oraz do sieci wewnętrznej ZTUOK (poprzez  transformatory potrzeb własnych).
 • Podczas normalnej pracy, turbozespół pracuje równolegle do sieci elektroenergetycznej. W przypadku utraty połączenia z siecią zewnętrzną, układ umożliwia samodzielną pracę ZTUOK (tzw. praca wyspowa).
System oczyszczania spalin
Gazy ze spalania odpadów przechodzą kolejno: przez kocioł, instalację oczyszczania spalin, wentylator ciągu i komin odprowadzający spaliny do atmosfery. W celu dotrzymania standardów emisji wymaganych dla instalacji spalania odpadów instalacja posiada urządzenia umożliwiające ograniczenie zanieczyszczeń spalin i odpadów paleniskowych.
składa się z:
 • instalacji redukcji NOx metodą selektywną niekatalityczną (tzw. SNCR) opartej na wtrysku roztworu wodnego amoniaku do komory paleniskowej kotła,
 • absorbera natryskowego do schładzania i kondycjonowania gazów odlotowych przy jednoczesnym wytrącaniu kwaśnych skadników spalin (w szczególności HCL, HF i SOx) poprzez wtryskiwanie roztworu wapiennego;
 • reaktora przepływowego z suchym wtryskiem sproszkowanego węgla aktywnego do efektywnego wytrącania lotnych metali ciężkich (w szczególności rtęci) oraz toksycznych składników organicznych (w szczególności furanów i dikosyn);
 • filtra tkaninowego do wytrącania zawartych w spalinach cząsteczek zanieczyszczeń składających się w większości z pyłów lotnych, soli reakcyjnych oraz naładowanego węgla aktywnego;
 • wentylatora spalin, ssącego spaliny przez poszczególne części węzła oczyszczania spalin oraz tłoczenia  spalin oczyszczonych przez komin;
 • tłumika hałasu;
 • komina do odprowadzania oczyszczonych spalin wraz z układem monitoringu emisji.
W celu minimalizacji szkodliwego oddziaływania na środowisko popioły lotne i pyły pochodzące z lejów pod kotłem i ekonomizerem oraz odpady z instalacji oczyszczania spalin przekazywane są uprawnionym podmiotom do zagospodarowania. Istnieje również możliwość ich chemicznej stabilizacji i zestaleniu w instalacji znajdującej się na terenie Zakładu i dalej deponowanie na wyznaczonych składowiskach.
Pozostałe po procesie spalania żużle przechodzą przez układ przetwarzania, sortowania i mechanicznej obróbki żużla, który pozwala na wysortowanie złomu metali żelaznych i nieżelaznych oraz na obróbkę i segregację żużla na pożądane frakcje handlowe.

 
 
 
ZTUOK technologia
ZTUOK technologia
ZTUOK technologia
ZTUOK technologia
ZTUOK technologia
ZTUOK technologia
ZTUOK technologia
ZTUOK technologia
ZTUOK technologia
ZTUOK technologia
ZTUOK technologia
ZTUOK technologia
ZTUOK technologia
ZTUOK technologia
ZTUOK technologia
Copyright © MZGOK Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting