fot. Szymon Kocioruba i Zbigniew Murawski

Fundusz Spójności

Fundusz Spójności – został utworzony na mocy Traktatu z Maastricht o Unii Europejskiej z 1991 r., który wszedł w życie roku 1993. Fundusz Spójności został powołany w celu zmniejszenia różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. Różnice w poziomie ekonomicznym pojawiły się wraz z przyjmowaniem do Unii kolejnych państw członkowskich, których wyniki gospodarcze odbiegały od państw najbardziej rozwiniętych. Fundusz Spójności ma dostarczyć wsparcie finansowe na realizację dużych inwestycji związanych z rozwojem lub modernizacją infrastruktury transportowej i ochroną środowiska. Przed rozszerzeniem Unii Europejskiej w maju 2004 r. z pomocy w ramach Funduszu Spójności korzystały wyłącznie: Grecja, Hiszpania, Irlandia i Portugalia.

Od 1 stycznia 2004 r. do wsparcia Funduszu Spójności przestała kwalifikować się Irlandia. Obecnie z pomocy Funduszu Spójności korzysta 12 państw członkowskich, w tym Polska.

Narzędziem do osiągnięcia założonych celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Głównym celem programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Wzrost atrakcyjności Polski będzie osiągnięty dzięki inwestycjom w sześciu obszarach: transportu, środowiska, energetyki, kultury, ochrony zdrowia i szkolnictwa.

Łączna wielkość środków finansowych przeznaczonych przez Unię Europejską na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wynosi 27,9 mld euro, w tym ze środków Funduszu Spójności 22,2 mld euro oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 5,7 mld euro.

Podział środków UE dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pomiędzy poszczególne sektory przedstawia się następująco:

  • transport                                      19 400 mln euro
  • środowisko                                     4 800 mln euro
  • energetyka                                     1 700 mln euro
  • szkolnictwo wyższe                             500 mln euro
  • kultura                                              490 mln euro
  • zdrowie                                             350 mln euro

Więcej informacji na temat Funduszu Spójności, a także Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko można znaleźć na stronie www.pois.gov.pl i www.funduszspojnosci.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko