fot. Szymon Kocioruba i Zbigniew Murawski

„Przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Wspólnoty, (…) w szczególności w celu wspierania stałego rozwoju, muszą być brane pod uwagę wymogi ochrony środowiska naturalnego.” (Cyt. z Artykułu 6 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską)

„Polityka Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego przyczynia się do osiągania następujących celów:

  • zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego;
  • ochrony zdrowia ludzkiego;
  • ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych;
  • promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków, zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego.”

(Cyt. z Artykułu  174 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską)

 

Zmiany zachodzące w Polsce, w tym również te wynikające z uczestnictwa w strukturach Unii Europejskiej, muszą łączyć się harmonijnie z wymaganiami i potrzebami ochrony środowiska.

Wspólny cel – czyste środowisko stanowi ważny aspekt procesu jednoczenia się Europy. Jego osiągnięcie wymaga konkretnych działań na rzecz zachowania równowagi pomiędzy działalnością człowieka, a jego naturalnym otoczeniem.

Podejmując się realizacji zadania inwestycyjnego związanego z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi poczuwamy się do wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne, w którym żyjemy i które zostawimy przyszłym pokoleniom.

Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny w latach 2006-2010 przy udziale samorządów: Konina oraz miast i gmin sąsiadujących powiatów, przygotowywał przedsięwzięcie pn. „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”. Projekt  jest odpowiedzią na  oczekiwania i wymagania nowoczesnego, europejskiego Państwa.

Od 2011 roku następcą prawnym i Beneficjentem Projektu jest nowo powołana spółka z o.o. – Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, która  powstała w kwietniu 2011r. Przekształcenie miejskiego zakładu budżetowego MZGOK i zaproszenie do spółki gmin subregionu konińskiego dało nowy impuls do realizacji przygotowywanego od lat przedsięwzięcia. Jego współfinansowanie w około 50% z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko daje szansę na pomyślną realizację.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 27 maja 2011 roku pomiędzy Instytucją Wdrażającą – Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Beneficjentem – Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko