fot. Szymon Kocioruba i Zbigniew Murawski

Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów

 

Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów połączyło polskie spalarnie

Energia z odpadów – nowość na rynku

            5 grudnia 2012 roku w Koninie zawiązała się struktura pod nazwą „Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych”. Sześć przyszłych zakładów termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie, Krakowie Poznaniu i Szczecinie postanowiło wspólnie działać na rzecz racjonalnego wdrożenia nowej działalności na polskim rynku gospodarczym. Na czele Forum Beneficjentów w roli Koordynatora stanął mgr Andrzej Drewniak – Pełnomocnik do spraw realizacji projektu (MAO) pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”. 27 marca 2013 roku do Forum dołączyło Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie. Struktura od początku była otwarta na kolejnych uczestników.

            16 stycznia 2015 r. Forum przekształciło się w Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów z siedzibą w Koninie. Koordynatora Forum Andrzeja Drewniaka wybrano przewodniczącym zarządu a w jego skład weszli: Alina Pisiecka – Spółka „Lech” Białystok, Jakub Bator – Krakowski Holding Komunalny, Konrad Nowak – MPEC Olsztyn i Jan Skalski – Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie. W Statucie określono następujące cele Stowarzyszenia: -  działanie na rzecz rozwoju produkcji energii cieplnej i elektrycznej z odpadów komunalnych w procesie termicznego przekształcania; – reprezentowanie członków wobec władz administracji rządowej i innych podmiotów wykonujących funkcje z zakresu administracji publicznej; – wymiana doświadczeń oraz zapewnienie przepływu informacji o występujących problemach i zagrożeniach w realizacji inwestycji Projektów Spalarniowych natury prawnej, technicznej i innej; – promocja i upowszechnianie wiedzy na temat termicznego przekształcania odpadów komunalnych; – promowanie,  rekomendowanie i lobbing na rzecz realizowanych obecnie i w przyszłości instalacji spalarni odpadów komunalnych; – działanie na rzecz ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

            Jakie główne cele osiągnęło Forum i Stowarzyszenie  w ciągu dwóch i pół roku działalności?

            Nie wymienię wszystkich naszych działań i osiągnięć ale dwa wydają się być najważniejsze.  Po pierwsze ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE)uwzględnia odzyskaną w procesie termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych energie jako  OZE. Po drugie na wniosek Stowarzyszenia rozporządzenie Ministra Środowiska o wykorzystaniu odpadów poza instalacjami i urządzeniami określa warunki gospodarczego wykorzystania żużli powstałych w procesie spalania odpadów. Odbyliśmy w tym czasie wiele spotkań, dyskusji, podejmowaliśmy starania o ulokowanie problematyki spalarniowej wśród ważnych problemów gospodarczych i ekologicznych. Rozporządzenie, które przywołałem jest rezultatem odbytych w maju 2014 roku w Warszawie warsztatów na temat wykorzystania żużli – z satysfakcją mówi Andrzej Drewniak.

 Podkreśla Pan, że Stowarzyszenie jest otwarte na kolejnych członków.

            Tak. Mamy kilka wniosków, wiemy też jak bardzo interesują się Stowarzyszeniem kolejni inwestorzy obiektów spalarniowych. Mamy świadomość, że w polskiej gospodarce jesteśmy „nowością”, dlatego podejmujemy starania by być rozpoznawalnymi a nasze dotychczasowe doświadczenia potwierdzają naszą przydatność.

            Zainteresowanym podajemy dane adresowe: Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów. 62-510 Konin ul. Sulańska 13. Tel. 48 63 246 81 79 w. 232. e-mail: biuro@speo.org.pl, adres strony internetowej : www.speo.org.pl ,KRS 0000549162 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.          

Firmy realizujące projekty polegające na wybudowaniu zakładów termicznego unieszkodliwiania odpadów (spalarni odpadów komunalnych):

  • Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe  „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku,
  • Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów „Pronatura” Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
  • Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie,
  • Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie,
  • Urząd Miejski w Poznaniu
  • Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie

5 grudnia 2012 roku w Koninie zawiązały Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych podpisując Deklarację Wspólnego Działania.

Forum jest strukturą otwartą.  Oprócz wymienionych sześciu Beneficjentów  projektów 27 marca 2013 r. do Forum przystąpiło

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie.

Zapraszamy kolejne firmy, które zamierzają podejmować podobne przedsięwzięcia  do przystępowania do naszej inicjatwy.

            W Deklaracji Wspólnego Działania przedstawiciele uznają, że Forum Beneficjentów przyczyni się do wykorzystania pełni możliwości, wiedzy i zdobytego doświadczenia w celu wzajemnego wspierania się na etapie realizacji i monitoringu Projektów. Poniżej publikujemy „Deklarację…” wraz z podpisami przedstawicieli.

            Podczas założycielskiego spotkania Przedstawiciele uchwalili Regulamin określający Formę Organizacyjno – Prawną, Cele Forum i Strukturę Organizacyjną Forum. Regulamin publikujemy poniżej.

            Koordynatorem Forum został mgr Andrzej Drewniak – Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu – Measure Authorising Officer (MAO) – Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie.

            Forum prowadzi aktywne działania na rzecz regulacji problemów do tej pory nie podnoszonych z uwagi na początki programu spalarniowego w Polsce. Wymiana korespondencji z ministerstwami Rozwoju Regionalnego i Gospodarki dotyczyła m.in. ogólnokrajowej kampanii informacyjno –promocyjnej na temat spalarni opadów komunalnych i nowych zapisów projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii w zakresie zielonych certyfikatów dla spalarni odpadów komunalnych oraz ograniczeń prawnych w wykorzystywaniu żużli po procesowych w budownictwie.

 

Forum Beneficjentów przekształciło się w Stowarzyszenie

                Powołane 5 grudnia 2012 roku  Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych z siedzibą w Koninie, w skład którego wchodziło 6 budowanych w Polsce zakładów termicznego unieszkodliwiania odpadów – Białystok,  Bydgoszcz, Konin, Kraków, Poznań i Szczecin – oraz Olsztyn spotkało się na zebraniu w Koninie 16 stycznia 2015 r. Głównym celem spotkania było powołanie, w miejsce Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych,  Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów. Przeprowadzono debatę nad dokumentami wymaganymi do powołania stowarzyszenia: statutem, organami stowarzyszenia – liczbą członków  Zarządu, Komisji Rewizyjnej, źródłami finansowania działalności.

                Uczestnicy zebrania  jednogłośnie przyjęli statut Stowarzyszenia.  Wybrali  Komitet Założycielski w składzie: Jan Skalski – prezes Zarządu MZGOK Sp. z o.o. w Koninie,  Elżbieta Streker -  Dembińska – kierownik Jednostki Realizującej Projekt,   Andrzej Drewniak – pełnomocnik  (MAO)  budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania  Odpadów Komunalnych  w Koninie. Osoby z Komitetu Założycielskiego ze względów organizacyjnych wywodzą się z Konina – miejscowości w której siedzibę miało Forum Beneficjentów  Projektów Spalarniowych.

                Zebranie jednogłośnie wybrało Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Andrzej Drewniak (MAO Konin) – przewodniczący Zarządu, Alina Pisiecka (Spółka „Lech” Białystok) , Jakub Bator (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie)  Konrad Nowak (Krakowski Holding Komunalny) i Jan Skalski MZGOK Sp. z o.o. w Koninie) – członkowie. Komisję Rewizyjną wybrano w składzie: Bożena Jarzębecka – Loda (Bydgoszcz), Lidia Warnel (Olsztyn) i Beata Cegielska (Konin).

                Na 27 lutego zwołano  Walne Zebranie podczas którego przyjęte zostaną uchwały m.in. w sprawie wysokości składek dla członków zwyczajnych i wspierających.     

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko