tel. 63 246-81-79
email: b.zarzadu@mzgok.konin.pl
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin

O zakładzie„Czyste Środowisko to nasz cel” – oto dewiza Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. Determinuje ona wszelkie poczynania zakładu i jest drogowskazem w naszym działaniu na dziś i na przyszłość.
                  Tak rozumiana misja nakłada szczególną odpowiedzialność i niemałe obowiązki. Aby sprostać tym wyzwaniom MZGOK opracował modelową strategię proekologiczną, której realizacja przyczynia się do redukcji zanieczyszczenia środowiska naturalnego. W przedsiębiorstwie pracuje nowoczesna sortownia z trzema liniami sortowniczymi, które pozwalają odzyskać surowce do powtórnego przerobu. Temu samemu celowi służy zorganizowana i prowadzona przez zakład w całym mieście selektywna zbiórka odpadów. Aby prawidłowo i efektywnie prowadzić selektywną zbiórkę odpadów zakład zakupił i rozstawił na konińskich osiedlach ponad trzy tysiące pojemników. Segregacja odpadów organicznych następuje w gospodarstwach domowych, dzięki wyposażeniu mieszkańców w małe pojemniki do gromadzenia odpadów bio, oraz ustawienie przy punktach gromadzenia odpadów specjalnych zbiorczych pojemników na bio odpady. Z uzyskanych w ten sposób odpadów organicznych zakład produkuje kompost wykorzystywany do rekultywacji zdegradowanych terenów i utrzymania zieleni.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom urzędów, banków oraz pozostałych instytucji MZGOK rozpoczął świadczenie usług niszczenia dokumentów, dyskietek oraz płyt CD.
            MZGOK prowadzi także rozległe, różnorodne działania proekologiczne i edukacyjne dla mieszkańców regionu. W tym celu powołano Rejonowe Centrum Edukacji Ekologicznej wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz audio wizualny, w którym każdego roku setki osób uczestniczą w zajęciach o tematyce ekologicznej. Aby zachęcić mieszkańców Konina do aktywnego uczestniczenia w selektywnej zbiórce zakład prowadzi wielokierunkowe działania informacyjno-edukacyjne poprzez kolportaż kalendarzy, ulotek o tematyce ekologicznej jak również za pośrednictwem strony internetowej i lokalnych środków masowego przekazu.
             Za całokształt działań zawodowych i społecznych Dyrektor Zakładu Jan Skalski otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
             W roku 2007 po raz pierwszy MZGOK był organizatorem I Turnieju Ekologicznego „Dzień recyklingu” który odbywał się  podczas obchodów „Dni Konina”. Przeznaczony on był dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, i w każdej z tych kategorii został wyłoniony Mistrz Recyklingu. Patronat nad konkursem objęli Prezydent Konina i Przewodniczący Miejskiej Rady. Głównymi celami imprezy była popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu, wyrabianie nawyku segregacji odpadów, oraz integracja społeczności szkolnych.
W marcu 2007 roku dyrektor MZGOK Jan Skalski otrzymał Srebrny Medal „LABOR OMNIA VINCIT” przyznany przez Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Decyzja Zarządu była wyrazem uznania dla dotychczasowej wieloletniej działalności zawodowej, samorządowej i społecznej dyrektora Jana Skalskiego.
              W roku 2011 MZGOK został przekształcony w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W grudniu 2011 roku podpisano z 35 gminami – uczestnikami Projektu, Umowę Wykonawczą na świadczenie usług w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nadzoru zrekultywowanych składowisk odpadów.
            W listopadzie 2012 roku nastąpiło podpisanie Kontraktu na Projektowanie i budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie pomiędzy MZGOK sp. z o.o. i Konsorcjum Integral-Erbud-Introl. W listopadzie 2013 roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę ruszyły prace budowlane. 16 października 2015 r. był dla tej inwestycji dniem kluczowym. Po pierwszym spalaniu 8 września, po synchronizacji z siecią elektroenergetyczną 9 października wytworzonej w ZTUOK pierwszej energii elektrycznej w ilości 400 megawatogodzin, nadszedł moment przekazania instalacji do ruchu próbnego i testów gwarancyjnych. Grontmij Pol-ska Sp. z o.o. zameldował Prezesowi MZGOK Sp. z o.o.  gotowość budowy do podjęcia próbnego ruchu na 1000 godzin ciągłej pracy i prowadzenia testów gwarancyjnych. Kolejnym wydarzeniem tego dnia było podpisanie umowy z wykonawcą Testów Gwarancyjnych, Zakładem Pomia-rowo-Badawczym Energetyki „Energopomiar”. W grudniu zakończono ruch próbny oraz testy gwarancyjne i ZTUOK został przekazany inwestorowi do użytkowania.
          Uroczyste wręczenie tytułu Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miasta i statuetek Heraklesa odbyło się 10.10.2016 r. podczas uroczystej Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON na terenie MTP w Poznaniu. Organizatorem konkursu o tytuł Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miasta jest miesięcznik "Przegląd Komunalny" i Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Celem tego konkursu jest nagrodzenie prezesów i dyrektorów zasłużonych dla sektora gospodarki komunalnej, posiadających duże zdolności menedżerskie i wdrażających zasady nowoczesnej gospodarki odpadami.  Dodatkowym kryterium jest co najmniej pięcioletni staż pracy na ww. stanowisku. Statuetkę Heraklesa i tytuł Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miasta 2015 podczas uroczystej Gali Kongresu Envicon 2016 otrzymał Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie  Jan Skalski.
       Ponadto Prezes Zarządu MZGOK Sp. z o.o.  Jan Skalski otrzymał tytuł i statuetkę „Złoty Inżynier 2016” w kategorii Ekologia w plebiscycie czytelników czasopisma inżynierskiego „Przegląd Techniczny”. Konkurs organizowany jest od 23 lat przez Naczelną Organizację Techniczną w Warszawie. Nagroda ta w środowisku inżynierskim jest bardzo prestiżowa.
       Od dnia 1-szego lipca 2019 roku nowym Prezesem Spółki zostaje Pan Henryk Drzewiecki. 
© MZGOK
Realizacja LM Internet
Strona głównaO zakładzieHistoria firmyCennikWyróżnieniaKontaktAktualności