fot. Szymon Kocioruba i Zbigniew Murawski

Jednostka Realizująca Projekt odpowiada za:

 • przygotowanie, realizację i rozliczenie projektu,
 • wdrażanie projektu – aktualizacja dokumentów składanych w instytucjach, zmiany prawne, procedury wdrażania, procedury wewnętrzne, dokumentację przetargową,
 • nadzór nad realizacją – kontrola postępu prac, bezpośrednia współpraca z : wykonawcami i inżynierami, identyfikacja zagrożeń i odpowiednie reagowanie,
 • finansowanie i planowanie – wnioskowanie o środki, dokonywanie płatności,
 • monitoring i sprawozdawczość,
 • przygotowanie raportów i sprawozdań: opisywanie zagrożeń i problemów oraz informowanie o nich odpowiednich instytucji,
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi, informacji dla instytucji kontrolujących,
 • działania informacyjno-promocyjne w ramach obowiązków  JRP (Podstawy prawne działań informacyjno-promocyjnych w UE Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.).

STRUKTURA  ORGANIZACYJNA JRP.

1. W skład JRP wchodzą następujące jednoosobowe stanowiska pracy:

 • Pełnomocnik ds. Realizacji  Projektu (MAO),
 • Kierownik Jednostki Realizującej Projekt.

2. W skład JRP wchodzą:

 • Zespół ds. finansowych,
 • Zespół ds. technicznych,
 • Zespół ds. organizacyjno – prawnych.

Zakres zadań i obowiązków Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO).

Podstawą obowiązków MAO jako reprezentanta beneficjenta jest umowa o dofinansowanie Projektu. Przede wszystkim MAO odpowiada za:
- prawidłową realizację projektu, zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne; monitoring – poprawność i kompletność umów z wykonawcą,
- przechowywanie udostępniane dokumentacji związanej z realizacją projektu – rachunek bankowy projektu – wnioski beneficjenta o przekazanie środków,
- zaliczka, płatność pośrednia, końcowa (wraz z niezbędnymi dokumentami warunkującymi przekazanie środków).

Obowiązki pełnomocnika ds. Realizacji Projektu.

Podpisywanie i poświadczanie dokumentów stwierdzających ich prawidłowe wykonanie oraz potwierdzanie należytego wykonawstwa zakresu rzeczowego części lub całości projektu:
1. protokoły częściowego odbioru wykonanych robót,
2. świadectwa przejęcia, świadectwa wykonania lub protokoły końcowego odbioru przekazania do eksploatacji,
3. przejściowe świadectwa płatności, protokoły z negocjacji, dokumenty,
4. osiągnięcie ekologicznych efektów raporty potwierdzające zakładane efekty ekologiczne, efekt końcowy itp.
5. przygotowanie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą PZP (m.in. przygotowanie, publikacja ogłoszenia),
6. przygotowanie SIWZ, w tym kryteriów oceny ofert.

Kontrola.

- MAO winien być powiadomiony o kontroli (z wyjątkiem w szczególnych przypadkach – kontrola doraźna),
– MAO odpowiada za przygotowanie dokumentów, skierowanie do współpracy osób odpowiedzialnych za realizację zadań, upoważnia osoby do udzielania informacji, podpisywania protokołu,
- zgłoszenie zastrzeżenia do protokołu pokontrolnego.

Zadania i kompetencje.

 MAO jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, a w szczególności za odpowiednie zarządzanie:
-  administracyjne,
-  finansowe,
-  techniczne,
-  monitoring Projektu.
MAO odpowiada przed Beneficjentem za prawidłowe zrealizowanie i rozliczenie Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu i Decyzją Komisji Europejskiej.

Zadania MAO.

1.  nadzór nad działalnością JRP,
2.
  zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji poprzez podległą JRP,
3.  
nadzór nad zapewnieniem ciągłości finansowania projektu,
4.   
nadzór nad poprawnością i kompletnością umów na usługi, dostawy i roboty budowlane związane z realizacją projektu,
5.   
nadzór nad poprawnością i kompletnością dokumentacji przetargowej związanej z realizacją projektu,
6.    nadzór nad prawidłową współpracą pomiędzy JRP a wykonawcami i Inżynierem kontraktu,
7.   monitorowanie rzeczowego i finansowego postępu w realizacji projektu oraz zgodności realizacji projektu z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, umową o dofinansowanie oraz wymogami IP i IZ,
8.   współzatwierdzanie z Prezesem Spółki dokumentów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu,
9.    współzatwierdzanie z Prezesem Spółki składu członków komisji przetargowej,
10.  współzatwierdzanie z Prezesem Spółki planów płatności, planów wystąpień i harmonogramów rzeczowo-finansowych, harmonogramu procedur przetargowych,
11.   współzatwierdzanie z Prezesem Spółki i podpisywanie sprawozdań finansowych i raportów,
12.   akceptacja umów z wykonawcami,
13.   akceptacja SIWZ dla wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
14.   reprezentowanie beneficjenta wobec IZ, IP I, IP II.

Zakres zadań obowiązków i odpowiedzialności Kierownika Jednostki Realizującej Projekt.

 1. Pracami Jednostki Realizującej Projekt (JRP) kieruje kierownik, który jest odpowiedzialny za całościową realizację Projektu i jej zgodność ze wszelkimi wymogami i procedurami przy ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu (MAO).
 2. Kierownik organizuje, koordynuje i nadzoruje pracę podległych zespołów i samodzielnych stanowisk oraz współpracuje z Głównym Księgowym Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w zakresie zapewnienia ciągłości finansowania Projektu ze strony Beneficjenta.

Zakres zadań i obowiązków Kierownika JRP.

Kierownik JRP w ramach procedur i przydzielonych obowiązków odpowiada za:

nadzór nad Projektem, kontrolę nad pracownikami JRP, koordynację realizacji projektu, opracowanie i wdrożenie procedur, organizację spotkań JRP z instytucjami zewnętrznymi , monitorowanie postępu prac zgodnego z harmonogramem rzeczowo-finansowym, rozliczenie Projektu zgodnie z Decyzją KE i Umową o dofinansowanie, identyfikację zagrożeń w realizacji Projektu, wykrywanie i informowanie o nieprawidłowościach Projektu, inicjację i nadzór działań informacyjnych i promocyjnych.

Obowiązki Kierownika JRP:

 1. Organizowanie i koordynowanie prac JRP związanych z przygotowaniem, wdrożeniem, realizacją, finansowaniem i rozliczeniem Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności.
 2. Organizowanie i koordynowanie przygotowania niezbędnych analiz i opracowań.
 3. Merytoryczny nadzór nad sporządzaniem wszystkich dokumentów przygotowanych w JRP.
 4. Weryfikacja wniosków o zaliczki i płatności pośrednie i końcowe z NFOŚiGW w generatorze wniosków.
 5. Weryfikacja faktur dotyczących kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych pod względem merytorycznym oraz zarządzanie płatnościami.
 6. Przedkładanie do akceptacji Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu – MAO dokumentów związanych z realizowaniem i rozliczeniem Projektu pod kątem zgodności z wymaganiami  wynikającymi z umowy o dofinansowanie.
 7. Tworzenie warunków do sprawnego i efektywnego funkcjonowania JRP.
 8. Przygotowanie propozycji Regulaminu Organizacyjnego i przedłożenie do zatwierdzenia przez Zarząd MZGOK Sp. z o.o.
 9. Sporządzanie i aktualizowanie oraz nadzorowanie przestrzegania procedur obowiązujących w ramach JRP.
 10. Wnioskowanie do Prezesa MZGOK Sp. z o.o., będącego pracodawcą dla wszystkich osób zatrudnionych w JRP, w sprawach kadrowych dotyczących pracowników jednostki.
 11. Współpraca ze Specjalistą ds. kontroli wewnętrznej i zamówień publicznych oraz Radcą Prawnym MZGOK Sp. z o.o.
 12. Koordynowanie współpracy zespołów JRP z komórkami organizacyjnymi MZGOK Sp. z o.o. w sprawach organizacyjnych, finansowych, pracowniczych, administracyjnych obsługi informatycznej i in.
 13. Podnoszenie kompetencji pracowników poprzez zorganizowanie wewnętrznego systemu szkolenia oraz wnioskowanie do Prezesa MZGOK o kierowanie na szkolenia zewnętrzne.
 14. Współpraca z wykonawcami i realizatorami kontraktów ,uczestniczącymi w realizacji Projektu.
 15. Koordynowanie współpracy z gminami – wspólnikami spółki z o.o. i uczestnikami Projektu w zakresie obejmującym umowy wykonawcze i rekultywację składowisk odpadów.
 16. Inicjowanie, organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach, seminariach i naradach związanych z realizacją i promocją Projektu.
 17. Zapewnienie warunków pracy i wglądu do dokumentacji związanej z realizacją Projektu dla kontrolerów
  i audytorów upoważnionych instytucji.
 18. Organizacja prac w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowych dla wszystkich przetargów przewidzianych w harmonogramie Projektu.
 19. Organizowanie i koordynowanie prac komisji przetargowych oraz realizacji procedur przetargowych.
 20. Wykonywanie innych poleceń Prezesa MZGOK sp. z o.o.

Zakres zadań i obowiązków Zespołu ds. finansowych.

Zespół ds. finansowych – do jego zadań należy :

 1. Planowanie, realizacja i rozliczanie Projektu pod względem finansowym.
 2. Współpraca z Inżynierem Kontraktu w zakresie przygotowania dokumentów projektowych w części finansowej (studium, wnioski, harmonogramy).
 3. Realizacja harmonogramów finansowych, harmonogramów wystąpień o środki o płatności i planów płatności oraz  sporządzanie ich  aktualizacji.
 4. Prowadzenie analiz finansowych i sprawozdawczości Projektu.
 5. Prowadzenie rachunkowości w zakresie realizacji Projektu, dokonywanie zapisów księgowych na wyodrębnionych dla Projektu kontach Spółki.
 6. Współpraca z Głównym Księgowym MZGOK w zakresie: realizacji polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów, ewidencji środków trwałych, archiwizacji dokumentów.
 7. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi- finansowymi, skarbowymi i bankami w zakresie finansowo-księgowym,
 8. Prowadzenie monitoringu zgodności i realizacji płatności zgodnie z zapisami kontraktów.
 9. Przygotowanie materiałów dla instytucji kontrolujących w zakresie finansowo-księgowym Projektu.

W skład Zespołu ds. finansowych  wchodzą następujące stanowiska:

 1. Księgowy JRP.
 2. Stanowisko ds. rozliczeń.
 3. Stanowisko ds. sprawozdawczości.

Zakres zadań i obowiązków Zespołu ds. technicznych.

Zespół ds. technicznych – do jego zadań należy :

 1. Współpraca z Inżynierem Kontraktu w zakresie projektowania i budowania ZTUOK w Koninie oraz rekultywacji składowisk odpadów.
 2. Monitorowanie działalności Inżyniera Kontraktu i wnoszenie uwag i wniosków do Kierownika JRP.
 3. Współpraca z wykonawcą Kontraktu Projektowanie i Budowa ZTUOK w Koninie oraz Inżynierem Kontraktu
  w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę oraz niezbędnych uzgodnień zewnętrznych, decyzji środowiskowych.
 4. Współpraca z wykonawcą Kontraktu Projektowanie i Budowa ZTUOK w Koninie oraz Inżynierem Kontraktu
  w zakresie uzyskania decyzji środowiskowej.
 5. Przygotowuje materiały do raportów przejściowych i raportu końcowego.
 6. Weryfikacja Przejściowych Świadectw Płatności.
 7. Weryfikacja Protokołów Konieczności i Protokołów z Negocjacji.
 8. Monitorowanie realizacji inwestycji i zgodności z przyjętymi harmonogramami.
 9. Koordynacja prac konsultantów pomocy technicznej.
 10. Udział w przeprowadzanych próbach rozruchowych, rozruchach i odbiorach częściowych i końcowych części lub całości realizowanych zadań.
 11. Przygotowanie materiałów dla celów sprawozdawczości z postępu robót i realizacji zakresu rzeczowego kontraktów.
 12. Przygotowywanie i przekazywanie informacji dla potrzeb wymaganego raportowania wewnętrznego i zewnętrznego.

W skład Zespołu ds. technicznych  wchodzą następujące stanowiska:

 1. Stanowisko ds. budownictwa.
 2. Stanowisko ds. energetyki i ciepłownictwa.
 3. Stanowisko ds. wodno-kanalizacyjnych i p.poż.
 4. Stanowisko ds. środowiska.

Zakres zadań zespołu ds. organizacyjno-prawnych.

Zespół ds. organizacyjno – prawnych – do jego zadań należy:

 1. Prowadzenie czynności administracyjno – kancelaryjnych JRP.
 2. Kompletowanie i weryfikowanie wymaganych dokumentów.
 3. Prowadzenie promocji i publicznego rozpowszechniania informacji o projekcie ze szczególnym uwzględnieniem udziału środków UE w realizacji projektu.
 4. Nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących w JRP procedur i zasad obowiązujących w Funduszu Spójności.
 5. Organizacja i obsługa pracy Komisji Przetargowej.
 6. Organizacja przygotowania dokumentacji przetargowych.
 7. Weryfikowanie pod względem prawnym materiałów przetargowych, przestrzeganie wymaganych procedur przetargowych, umów i kontraktów.
 8. Prowadzenie postępowań w przypadku roszczeń i sporów.
 9. Archiwizacja dokumentów dotyczących Projektu.

W skład Zespołu ds. organizacyjno-prawnych wchodzą następujące stanowiska:

 1. Stanowisko ds. organizacyjnych JRP.
 2. Stanowisko ds. promocji.

Dla realizacji zadań zespołu zaangażowani są również w ramach umów cywilnoprawnych:

 1. Radca Prawny.
 2. Specjalista ds. zamówień publicznych.

Schemat organizacyjny JRP

Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko