fot. Szymon Kocioruba i Zbigniew Murawski

04 – 06 listopada 2014 r.

Bydgoszcz będzie gospodarzem Międzynarodowej Konferencji po tytułem „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji”  w dniach 4-6 listopada 2014 r. W programie konferencji prezentowane będą przebieg i problemy budowanych Spalarni w Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie, Krakowie, Poznaniu i Szczecinie. Zainteresowanym podajemy adres strony internetowej informującej o przygotowaniach do konferencji organizowanej przez Firmę Abrys z Poznania, Miasto Bydgoszcz oraz Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. przy współpracy Forum Beneficjentów Spalarniowych.

 

http://www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje/wyszukiwarka-konferencji/pojedyncza-konferencja/cal/event/id/140/2014/11/04/?tx_cal_controller[preview]=1&cHash=186cea5dfbfb8a7e7c37fa9c54b54bd0

 

21 maja 2014 r.

Warsztaty „Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych”

            „Możliwości gospodarczego wykorzystania żużli powstających w procesie spalania odpadów komunalnych w kontekście realizacji projektów Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Polsce” były tematem warsztatów zorganizowanych przez Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych. Odbyły się one w Warszawie w siedzibie i przy wsparciu  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Interesujący był zestaw problemów i referentów. Koordynator Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych Andrzej Drewniak przedstawił projekty Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w kontekście zagospodarowania żużla: 

  • Lokalizacje i ilości planowanych do spalania odpadów komunalnych
  • Planowana ilość wytwarzania żużla w instalacjach
  • Planowane instalacje do waloryzacji żużla
  • Wymogi decyzji środowiskowych odnośnie postępowania z żużlem.

„Analiza regulacji prawnych dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych (Dyrektywa UE, BREF, BAT), regulacje prawne w Polsce” była tematem wystąpienia Andrzeja Zioło z SITA Polska.

Monika Szklarzewska z Ministerstwa Środowiska zaprezentowała „Planowane zmiany Rozporządzenia Ministra Środowiska „w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami” w kontekście uwzględnienia gospodarczego wykorzystania żużla powstającego w procesie spalania odpadów komunalnych”.

Prezentacji regulacji prawnych, rozwiązań i standardów stosowanych przy zagospodarowaniu żużla w UE na przykładzie Francji, Belgii, Austrii i Włoch dokonali przedstawiciele firm budujących Spalarnie w Polsce oraz zajmujących się przetwarzaniem i wykorzystaniem żużli ze spalania odpadów komunalnych.

Prof. Dr hab. inż. Tadeusz Pająk z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie zaprezentował „Podsumowanie z prowadzonych prac naukowych nad żużlami ze spalania odpadów komunalnych”, o praktycznych możliwościach wykorzystania żużli w budownictwie drogowym mówił BILFINGER.

Dr inż. Cezary Kraszewski z Instytutu Budowy Dróg i Mostów zaznajomił uczestników Warsztatów z „Badaniami atestacyjnymi IBDiM dla żużli ze spalania odpadów komunalnych (standardy techniczne i środowiskowe, wyniki badań żużla), zaś Andrzej Zioło omówił „Proponowane kierunki zagospodarowania żużla w rozwiązaniach legislacyjnych”. 

Majowe Warsztaty Forum Beneficjentów były kolejnym działaniem na rzecz „wpisania” do systemu prawnego w Polsce nowej dziedziny działalności gospodarczej jaką jest termiczne przekształcanie odpadów komunalnych i jego „produkty”.

 

17 stycznia 2014 r. Obradowało w Koninie Walne Zgromadzenie Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych. Uczestniczyło w nim 12 przedstawicieli członków Forum. W porządku obrad zaplanowano „Sprawozdanie roczne z działalności Forum”, „OZE (Odnawialne Źródła Energii) – problematyka wsparcia dla producentów OE (rozważenie presji na MG), „Rozpatrzenie wniosku SITA – Zielone Energia o członkostwo w Forum”, „Ustalenie panelu księgowych JRP przy okazji Zgromadzeń Forum i uczestnictwo członków Forum w Konferencjach”. W drugiej części Walnego Zgromadzenia zaplanowano „Spotkanie z Radą RIPOK w sprawie nawiązania współpracy”.  

            W sprawozdaniu poinformowano o dwóch spotkaniach Forum w roku ubiegłym oraz o głównych kwestiach podnoszonych przez firmy prowadzące  spalarniowe procesy  inwestycyjne. Szczególnie istotnym wydaje się być problem wsparcia dla producentów odnawialnej energii i postanowiono kolejny raz  wystąpić do Ministerstwa Gospodarki o ujęcie w projektowanej regulacji prawnej (ustawie o OZE) spalarni odpadów komunalnych jako źródeł energii odnawialnej. Tym ważniejsza to kwestia, że projekt ustawy aktualnie przedstawiony jest do konsultacji. W sprawozdaniu i dyskusji wyeksponowano problem uregulowania prawnego gospodarczego wykorzystania żużli z procesu spalania odpadów komunalnych. Kolejne rozmowy prowadzone w roku ubiegłym i planowane na rok 2014 powinny doprowadzić do rozstrzygnięcia tego problemu, tym bardziej, że w innych krajach jak choćby we Francji czy Holandii zostało to uregulowane. Podczas posiedzenia podjęto sprawę aktywniejszego centralnego informowania  (przeprowadzenie ogólnokrajowej kampanii informacyjnej) na temat budowy spalarni i korzyści środowiskowych i społecznych.

            Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wniosek SITA – Zielonej Energii o członkostwo w Forum. Nie wyraziło ono zgody na przyjęcie Firmy na członka, gdyż w Forum zrzeszeni są wyłącznie beneficjenci środków unijnych. Wyrażono możliwość i potrzebę dalszej współpracy w wielu  wspólnych obszarach tematycznych.

            Uczestnicy obrad uznali potrzebę organizowania panelu księgowych JRP przy okazji Zgromadzeń Forum oraz przy okazji obecności na konferencjach tematycznych. Uznano, że spotkania księgowych, wymiana doświadczeń są nie do przecenienia zważywszy iż prowadzone projekty spalarniowe będą skrupulatnie rozliczane po ich zakończeniu.

            Na zakończenie obrad Zgromadzenie Forum spotkało się z Radą Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Rada zaprezentowała zagadnienia będące w znacznej mierze w sferze zainteresowania Beneficjentów Projektów Spalarniowych. Podstawowe problemy podejmowane przez RIPOK są zbieżne z działalnością zakładów termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Ustalono więc o dalszej współpracy i współdziałaniu.  Zgromadzenie Forum Beneficjentów Spalarniowych wybrało Jana Skalskiego, Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koninie na przedstawiciela Forum w Radzie RIPOK.

25 lipca 2013 r. Forum Beneficjentów  Projektów Spalarniowych. uczestniczyło w 16 spotkaniu pod nazwą „Dobre praktyki w gospodarce odpadami” prezentując zaawansowanie prac w projektach spalarniowych. Ponieważ wszyscy Beneficjenci są na etapie uzyskania pozwoleń na budowę ( Białystok i Bydgoszcz już je posiadają) najważniejsze w tej chwili jest monitorowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych.

4 lipca 2013 r. Forum w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie obradowało m.in. na temat aktualnego oprocentowania  pożyczki zaciągniętej przez Beneficjentów ze środków Funduszu. Przedstawiono propozycję, aby po rozliczeniu 70% transzy pożyczki z NFOŚiGW była możliwość zaciągnięcia kolejnej części. Rozwiązanie to zyskało wstępną akceptację ze strony Funduszu i będzie przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Zarządu.

16.04.2013 r. -Robocze spotkanie przedstawicieli Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych 16 kwietnia 2013 r. z przedstawicielami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poświęcone było bieżącym problemom związanym z wdrażaniem przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów,  aktualnym harmonogramom realizacji przedmiotowych problemów, w tym procedurze uzyskiwania pozwoleń na budowę, planom wydatkowania środków unijnych i certyfikacji wydatków kwalifikowanych, identyfikowaniu opóźnień we wdrażaniu projektów, ich przyczynom, zapobieganiu i działaniom naprawczym oraz zielonym certyfikatom. Ta ostatnia kwestia znalazła się na ścieżce legislacyjnej i po wielu jeszcze wyjaśnieniach i ekspertyzach ma szansę na pozytywne rozwiązanie. Zielone certyfikaty dla energii wytwarzanej w instalacjach termicznego przekształcania odpadów mają istotny walor ekologiczny i ekonomiczny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko