fot. Szymon Kocioruba i Zbigniew Murawski

 FORUM BENEFICJENTÓW

Projektów Spalarniowych z : Białegostoku, Bydgoszczy, Konina, Krakowa, Poznania, Szczecina

 

DEKLARACJA  WSPÓLNEGO  DZIAŁANIA
 
przyjęta w Koninie w dniu 05 grudnia 2012 roku.

 

My, niżej podpisani przedstawiciele Beneficjentów Projektów Spalarniowych uznając potrzebę wspólnego działania:

POSTANAWIAMY:

Podjąć współpracę w ramach Forum Beneficjentów skupiającego przedstawicieli  Beneficjentów Projektów Budowy Spalarni Odpadów Komunalnych w Polsce.

PRZEDSTAWICIELE UZNAJĄ, ŻE:

         Forum Beneficjentów przyczyni się do wykorzystania pełni możliwości, wiedzy i zdobytego doświadczenia w celu wzajemnego wspierania się na etapie realizacji Projektów i  monitoringu Projektów. Forum Beneficjentów będzie wkładem dobrowolnym i otwartym, wzajemnie przynoszącym korzyści przy realizacji Projektów.

CELEM FORUM JEST:

          Zintegrowanie działań Beneficjentów w zakresie:

  1. Wymiany doświadczeń, przepływu informacji o występujących problemach i zagrożeniach w realizacji Projektów natury prawnej, organizacyjnej itp.
  2. Wspólnego występowania do Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących I i II stopnia w sprawach związanych z realizowanymi Projektami.
  3. Promowania, rekomendowania i lobbingu na rzecz realizowanych Projektów poprzez zawarcie w materiałach promocyjnych i oficjalnych wypowiedziach itp. (informacji o pozostałych Projektach).

SYGNATARIUSZE STWIERDZAJĄ, ŻE:

  1. Porozumienie jest otwarte dla nowych Beneficjentów Projektów Spalarniowych.
  2. Powołany zostanie „koordynator” działania Beneficjentów niniejszego porozumienia. Szczegółowe zasady współpracy określi Regulamin Forum Beneficjentów uchwalony na pierwszym Zgromadzeniu Sygnatariuszy Porozumienia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko