tel. 63 246-81-79
email: b.zarzadu@mzgok.konin.pl
ul. Sulańska 13, 62-510 KoninŚwiat czysty jest piękniejszy
 projekt realizowany przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
 
 
Nr konkursu Nr RPWP.04.05.04-IŻ-00-30-001/17 dla działania 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna
 
·         Projekt wpisuje się w ramy Krajowego planu gospodarki odpadami 2022, przyjętego Uchwałą nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (Dz. U. 2016 poz. 784
·         Projekt „Świat czysty jest piękniejszy” jest zgodny z aktualną Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku.
·         Projekt jednocześnie wpisuje się w aktualne kierunki Strategii Edukacji Ekologicznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020.
 
Zgodnie z prezentowanymi  w tych dokumentach celami w zakresie gospodarki odpadami planuje się:


·         zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi,
·         doprowadzenie do funkcjonowania systemów zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania  z odpadami (w zakresie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia),
·         zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych  w całym strumieniu zbieranych odpadów (zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie).


Lokalizacja
Projekt realizowany będzie na terenie województwa Wielkopolskiego, na obszarze czterech powiatów zlokalizowanych we wschodniej części województwa: konińskiego, kolskiego, słupeckiego oraz tureckiego na obszarze następujących gmin: Babiak, Brudzew, Dąbie, Golina, Grzegorzew, Kazimierz Biskupi, Kłodawa, Kościelec, Krzymów, Koło (gmina miejska oraz gmina), Konin, Olszówka, Orchowo, Osiek Mały, Ostrowite, Powidz, Przykona, Rychwał, Skulsk, Słupca (miasto oraz gmina), Sompolno, Stare Miasto, Strzałkowo, Turek, Wilczyn, Władysławów.

W ramach projektu pn. „Świat czysty jest piękniejszy!” zrealizowane zostaną następujące działania:
 
Działanie 1. Kampania społeczna
 
Głównym elementem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej kampanii społecznej, której celem będzie propagowanie wiedzy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi
·         wykonanie 7-minutowego filmu edukacyjnego
·         wykonanie i emisja spotów edukacyjnych „Selektywna zbiórka odpadów”
·         wykonanie i wydanie czasopisma „Informator ekologiczny Eko-Gmina”
·         wykonanie i wydanie publikacji „Rady na odpady”, „O tym jak segregujemy odpady” oraz „Konik i Spalarek z Konina segregują śmieci”
·         wykonanie, wdrożenie i utrzymanie dedykowanej strony internetowej
·         wykonanie, wdrożenie i utrzymanie dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne
 
Działanie 2. Doposażenie ośrodka
 
Doposażenie ośrodka Wnioskodawcy, zlokalizowanego w Koninie przy ul. Sulańskiej 13, umożliwi pełniejsze prowadzenie warsztatów pn. „Zobacz to na własne oczy”. Warsztaty te obejmują zwiedzanie Zakładu (wraz ze wszystkimi instalacjami: składowisko odpadów, sortownia, kompostownia, spalarnia odpadów. Dla sprawnego zrealizowania zamierzeń przewidywany jest zakup zestawów do zwiedzania dla 40 osób, obejmujący doposażenie istniejącej ścieżki edukacyjnej o kolejne elementy, w tym:
·         „edukacyjny kosz na odpady”,
·         dwie tablice informacyjne: jedna przedstawiająca cykl życia odpadów,
·         wiatę edukacyjną wyposażoną w tablicę informacyjną, grę edukacyjną oraz stół.
 
Działanie 3. Organizacja proekologicznych festynów
 
Celem festynów jest propagowanie wiedzy o selektywnej zbiórce i zagospodarowaniu odpadów. Wiedza przekazywana będzie w formie prezentacji i warsztatów, edukacyjnych gier plenerowych oraz zabaw edukacyjnych. Dla realizacji zakupione zostaną:
dmuchany namiot (1 szt.), gazoszczelny amfiteatr (1 szt.), tablice edukacyjne z grami edukacyjnymi (5 szt.) oraz system nagłośnienia dedykowany dla imprez plenerowych (1 kpl.).
 
Działanie 4. Wykonanie ścieżki edukacyjnej
 
Ścieżka edukacyjna stanowić będzie element łączący obszar objęty przedmiotową inwestycją i umożlwiający szerzenie edukacji ekologicznej w długim terminie, wykraczającym poza ramy czasowe prowadzenia kampanii społecznej wskazanej jako Działanie 1.
W celu możliwie dużego zaangażowania społeczności lokalnych ścieżka edukacyjna powiązana zostanie z kampanią edukacyjną poprzez dedykowaną aplikację mobilną.

Przewidywane rezultaty
 
Projekt „Świat czysty jest piękniejszy!” wpłynie pozytywnie na osiągnięcie docelowych wartości poziomu recyklingu. Obecnie wartości docelowe kształtują się następująco:
-        osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych w wysokości minimum 50% ich masy  do 2020 roku,
-        do 2020 r. udział masy termicznie przekształcanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych w stosunku do wytworzonych odpadów komunalnych nie może przekraczać 30%,
-        do 2025 r. recyklingowi powinno być poddawane 60% odpadów komunalnych,
-        do 2030 r. recyklingowi powinno być poddawane 65% odpadów komunalnych,
-        redukcja składowania odpadów komunalnych do maksymalnie 10% do 2030 r.
 
Ważniejsze daty:
-  Opracowanie Studium Wykonalności                luty 2018r.
-  Sporządzenie i złożenie wniosku                       29 kwietnia 2018r.
-  Rozstrzygnięcie konkursu  -                               26 lipca 2018 r.
Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 5653/2018 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.04.05.04-IŻ-00-30-001/17
-  Podpisanie umowy  UMWW w Poznaniu  -       27 września 2018r.
 
Finansowanie w latach 2018-2020
-  Wartość całego projektu brutto                    1 677 754,09
-  Koszty kwalifikowane                                    1 409 613,12

 

© MZGOK
Realizacja LM Internet
Strona głównaO zakładzieHistoria firmyCennikWyróżnieniaKontaktAktualności